NMIXX 2024 SEASON’S GREETINGS [XXCENE NO.24 MIXX VILLAGE]